Годишна среща на акредитирани лаборатории по стандaрт ISO 17025 и лаборатории следващи принципите на добрата лабораторна практика