Семинар на тема: "Околна среда, медицина, наноматериали - иновативни методи за пробоподготовка и анализ"