Българска агенция за безопасност на храни и Лабимекс ООД организират съвместен семинар на тема: "Осигуряване на проследимостта на изпитванията чрез използване на ССМ/СМ в практиката на официалните лаборатории”

                                                                                         


Българска агенция за безопасност на храни и ЛАБИМЕКС ООД

 

 

Организират съвместен семинар на тема:

 

Осигуряване на проследимостта на изпитванията чрез използване на ССМ/СМ в практиката на официалните лаборатории

(19-20) май 2015 г.

 

София, в сградата на ЦЛХИК, бул. „Никола Мушанов” № 120,

 

Уважаеми дами и господа,

 

Семинарът е преназначен за: ръководители, експерти и специалисти от лаборатории за изпитване провеждащи официален контрол.

СЕМИНАРЪТ  ИМА ЗА ЦЕЛ:

-          да запознае участниците със законодателството в областта на провеждането на официален контрол на замърсителите, като остатъци от
   пестициди, тежки метали, микотоксини, нитрати и др.

-          да запознае участниците с ролята на националните референтни лаборатории и официалните лаборатории;

-          да запознае участниците с изискванията към качеството на ССМ/СМ и съпътстващите ги документи, като гарант за осигуряване на про-

         следимост при изпитванията;

-          да даде разяснения за доставката на ССМ/СМ, като част от общия процес за гарантиране на проследимостта при изпитване

-          да запознае участниците с основните характеристики и критерии при валидиране/верифициране на методи;

-          да представи примери за тълкуване на резултати получени от дадено изпитване;

-          да даде възможност на участниците да дискутират с лекторите и по между си конкретни техни проблеми, свързани с лабораторните

         изпитвания.

 

Забележка: Семинарът е двудневен, освободен е от такса за участие и ще бъде издаден сертификат.

 

За допълнителна информация и заявка за участие, моля потърсете ни на телефони 02/422 41 60 , 0885 761 970  или на email: m.angelova@labimex.bg