Избор на влагоуловители

Опростен избор на влагоуловители


За приблизителна преценка на нужния режим на изсушаване и предварителния избор на влагоуловител е достатъчно да се използват емпирическите формули със спазване на две основни изисквания:

1. Изсушаването се осъществява в закрито помещение.
2. Температурата в помещението съответства на диапазона на работните температури на конкретния влагоуловител.

ПРИБЛИЗИТЕЛНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НА НУЖНИЯ РЕЖИМ НА ИЗСУШАВАНЕ.


Обозначения:

Q – обем влага, която трябва да се премахне, л/ч
V – обем на помещението, м3
Vдр – обем на изсушаваната дървесина, м3
Рдр – плътност на изсушаваната дървесина, кг/м3
S – площ на повърхността на басейна, м2

Подробното описание на методиката на проектирането на системите за изсушаване се намира в "Ръководство за проектиране на системи за изсушаване" Dantherm - 1998 г.
Област на приложение

Обем влага, която трябва да се премахне, л/ч

Условия

Сухо съхраняване (складове)

Q = Vx 1,2 х 10-3

Кратност на въздухообмена 0,3 Скорост на изсушаване 2,5 г/м3 ч Температура на въздуха 20 °С

Изсушаване на въздуха в жилищни и административни помещения

Q = V х 1,5 х 10 -3

Кратност на въздухообмена 0,5 Скорост на изсушаване 2,5 г/м3 ч Температура на въздуха 20 °С

Изсушаване на сгради

Q = V х 2,0 х 10-3

Кратност на въздухообмена 0,3 Скорост на изсушаване (включително и изпарението на влагата от намокрените материали) 3,2 г/м3 ч Температура на въздуха 20 °С Период на съхнене 8 дни

Изсушаване на дървесина

Q = Vдр Х Рдр X 0,4 Х 10 -3

Херметична сушилна камера Температура на въздуха 25-30 °С Относителна влажност на въздуха 30-40 % Скорост на изсушаване 1% от съдържащата се в дървесината влага на денонощие     

Изсушаване на въздуха до плувни басейни

Частни басейни до 50 м2 (със защитно покритие, при ограничено натоварване):
Q = S х 0,1 Обществени басейни по-големи от 50 м2 (без защитно покритие, при нормално натоварване): Q = S х 0,2

Приток на въздух отвън - (10 х S) м3/час Температура на въздуха - (t водата + 2) °С Относителна влажност на въздуха - 60 %                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМУЛА ПО СТАНДАРТ VDI 2089


Интензивността на изпаренията се пресмята по следния начин: 
 

W = е х S х (Рнас - Руст) г/ч,

където:
S – площ на водната повърхност на басейна, м2;
Рнас – налягане на водните пари на наситения въздух при температура на водата в басейна, мбар;
Руст – парциално налягане на водните пари при зададени температура и влажност на въздуха, мбар;

е – емпиричен коефициент, г/(м2 х час х мбар):
0,5 – закритата повърхност на басейна,
5 – неподвижната повърхност на басейна,
15 – малки частни басейни с ограничено количество на къпещите се,
20 – обществени басейни с нормална активност на къпещите се,
28 – басейни за почивка и развлечение,
35 – басейни с водни пързалки и значително вълнообразуване.

Пример. Частен басейн.

Повърхността на басейна 20 х 5 м S= 100 м2
Температура на водата 28 °С (100 % отн.вл.) Рнас= 37,78 мбар
Температура на въздуха 30 °С (60 % отн.вл.) Руст= 25,45 мбар

Интензивност на изпаренията

W = 13 х 100 х (37,78-25,45)= 16029 г/ч = 16 л/ч

 

 

ФОРМУЛА НА БЯЗИН-КРУММЕ


По време, когато в басейна се намират къпещи се:

Wотв = (0,118 + 0,01995 х а х (Рнас - Руст)/1,333)x S л/ч,


По време, когато в басейна няма къпещи се (повърхността на водата е покрита с платно или запълнена с плуващи топчета/дъсчици):

Wзатв = (- 0,059 + 0,0105 (Рнас - Руст)/1,333) S л/ч,
където:
Рнас – налягане на водните пари на наситения въздух при температура на водата в басейна, мбар;
Руст - налягане на водните пари на наситения въздух при зададени температура и влажност на въздуха, мбар;

а – коефициент на заетост на басейна от хора:
1,5 – за игрови басейни с активно вълнообразуване,
0,5 – за големи обществени басейни,
0,4 – за басейни към хотели,
0,3 – за малки частни басейни.

 

Вече сте готови да направите своя избор на ВЛАГОУЛОВИТЕЛ, влезте в продуктовата категория!